Chỉ số PMI (Purchasing Managers' Index) là một trong những công cụ quan trọng đo lường hiệu suất sản xuất trong ngành công nghiệp. Đây là một chỉ báo kinh tế giúp nhà quản trị hoạch định chính sách, phân tích hoạt động kinh doanh và quản lý thu mua hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về thuật ngữ PMI. Vì thế, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn về khái niệm PMI, cách tính toán, ý nghĩa của chỉ số này và tác động của nó đối với nền kinh tế.

Giới thiệu về chỉ số PMI

Chỉ số Quản lý thu mua PMI là gì?

Chỉ số PMI là viết tắt của Purchasing Managers Index - chỉ số quản lý thu mua, là một chỉ số đo lường sức khỏe của nền kinh tế trong ngành sản xuất và dịch vụ. Chỉ số này được biên soạn và phát hành hàng tháng bởi Viện Quản lý Cung ứng (ISM) được xác định dựa trên 5 lĩnh vực chính bao gồm đơn đặt hàng mới, mức tồn kho, sản xuất, giao hàng của nhà cung cấp và việc làm.

Chỉ số PMI nằm trong khoảng từ 0 đến 100, và khi nó vượt qua mức 50, đó là dấu hiệu của sự phục hồi hoặc tăng trưởng, trong khi dưới mức 50 thường cho thấy sự suy thoái trong nền kinh tế hoặc ngành công nghiệp. Do đó, PMI có thể cung cấp thông tin về điều kiện kinh doanh và hoạt động hiện tại của doanh nghiệp để làm thông số nghiên cứu cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý chịu trách nhiệm mua hàng.

Chỉ số PMI của Việt Nam trong 2018 - 2023 - WiChart

Phân loại PMI

Có thế chia chỉ số PMI thành 2 loại là sản xuất và phi sản xuất.

Chỉ số PMI sản xuất

Chí số này dùng để phản ánh sức mua trong ngành công nghiệp sản xuất. Các trọng số chính của PMI sản xuất bao gồm:

 • Đơn hàng mới: 30%

 • Sản xuất: 25%

 • Giao hàng từ nhà cung cấp: 15%

 • Hàng tồn kho: 10%

 • Việc làm: 20%

Ví dụ tính toán chỉ số PMI sản xuất:

Giả sử 100 nhà quản lý thu mua được khảo sát về hoạt động kinh doanh của họ trong tháng trước. Kết quả khảo sát như sau:

 • Đơn đặt hàng mới: 60% nhà quản lý báo cáo tăng, 30% báo cáo không thay đổi và 10% báo cáo giảm.

 • Sản lượng: 55% nhà quản lý báo cáo tăng, 35% báo cáo không thay đổi và 10% báo cáo giảm.

 • Việc làm: 50% nhà quản lý báo cáo tăng, 40% báo cáo không thay đổi và 10% báo cáo giảm.

 • Thời gian giao hàng: 45% nhà quản lý báo cáo tăng, 40% báo cáo không thay đổi và 15% báo cáo giảm.

 • Tồn kho: 35% nhà quản lý báo cáo tăng, 50% báo cáo không thay đổi và 15% báo cáo giảm.

Với trọng số như, thì điểm số PMI cho từng yếu tố được tính toán như sau:

 • Đơn đặt hàng mới: (60% x 1.5) + (30% x 1) + (10% x 0.5) = 1.2

 • Sản lượng: (55% x 1.5) + (35% x 1) + (10% x 0.5) = 1.15

 • Việc làm: (50% x 1.5) + (40% x 1) + (10% x 0.5) = 1

 • Thời gian giao hàng: (45% x 1.5) + (40% x 1) + (15% x 0.5) = 0.95

 • Tồn kho: (35% x 1.5) + (50% x 1) + (15% x 0.5) = 0.8

Tổng điểm của tất cả các yếu tố được tính toán như sau:

 • Tổng điểm = (Điểm số đơn đặt hàng mới x Trọng số đơn đặt hàng mới) + (Điểm số sản lượng x Trọng số sản lượng) + ... + (Điểm số tồn kho x Trọng số tồn kho)

 • Tổng điểm = (1.2 x 0.3) + (1.15 x 0.3) + (1 x 0.2) + (0.95 x 0.15) + (0.8 x 0.05) = 0.51

Chỉ số PMI được tính toán bằng cách chia tổng điểm cho một số cố định (thường là 100) và nhân với 100 = (Tổng điểm / Số cố định) x 100 = (0.51 / 1) x 100 = 51

Chỉ số PMI phi sản xuất (dịch vụ)

Đây là chỉ số hỗn hợp được tính toán nhằm dự đoán các điều kiện kinh tế tổng thể đối với lĩnh vực phi sản xuất. Các chỉ số dùng để đo lường PMI dịch vụ:

 • Hoạt động kinh doanh (tỷ lệ được điều chỉnh theo thời vụ).

 • Đơn hàng mới (tỷ lệ được điều chỉnh theo thời vụ).

 • Việc làm (tỷ lệ được điều chỉnh theo thời vụ).

 • Giao hàng từ nhà cung cấp.

Tìm hiểu về cách tính toán PMI

Cách tính chỉ số PMI của Việt Nam

Để tính chỉ số PMI của Việt Nam, IHS Markit thu thập thông tin từ bảng câu hỏi hàng tháng, gửi tới khoảng 400 nhà sản xuất, những người quản lý mua hàng. Nhóm này được phân loại theo ngành và đóng góp vào GDP, dựa trên quy mô lao động của doanh nghiệp. Câu trả lời khảo sát được thu thập vào nửa cuối mỗi tháng, và biến động so với tháng trước được theo dõi.

Chỉ số PMI được tính toán cho từng tham số khảo sát thông qua một số bảng chỉ số. Kết quả là tổng của tỷ lệ phần trăm câu trả lời 'cao hơn' và một nửa tỷ lệ phần trăm câu trả lời 'không thay đổi'. Chỉ số này nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với kết quả trên 50 biểu thị sự tăng so với tháng trước, và dưới 50 là dấu hiệu giảm tổng thể. Các con số sau đó được điều chỉnh theo mùa để đảm bảo tính chính xác. Chỉ số tổng cộng là Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng - Purchasing Managers Index™ (PMI).

Công thức tính chỉ số PMI

Dữ liệu PMI được thu thập từ cuộc khảo sát hàng tháng với sự tham gia của khoảng 400 nhà sản xuất trên toàn quốc. Khảo sát này chia nhỏ theo ngành và quy mô lao động dựa trên đóng góp vào GDP của cả nước.

Chỉ số PMI được tính bằng công thức sau:

PMI = 50 + 1.0 (Số lượng đơn đặt hàng mới) + 0.5 (Số lượng đơn đặt hàng không thay đổi) - 1.0 * (Số lượng đơn đặt hàng giảm)

Trong đó:

 • Số lượng đơn đặt hàng mới: Phần trăm câu trả lời báo cáo sự cải thiện.

 • Số lượng đơn đặt hàng không thay đổi: Phần trăm câu trả lời báo cáo không thay đổi.

 • Số lượng đơn đặt hàng giảm: Phần trăm câu trả lời báo cáo suy giảm.

Kết quả của chỉ số PMI có ý nghĩa gì?

 • Chỉ số trên 50: cho thấy hoạt động kinh doanh đang tăng trưởng.

 • Chỉ số bằng 50: cho thấy hoạt động kinh doanh không thay đổi.

 • Chỉ số dưới 50: cho thấy hoạt động kinh doanh đang suy giảm.

Ví dụ:

 • Nếu PMI sản xuất của Việt Nam tăng từ 51 trong tháng trước lên 52 trong tháng này, điều đó cho thấy hoạt động sản xuất của Việt Nam đang tăng trưởng.

 • Nếu PMI dịch vụ của Hoa Kỳ giảm từ 54 trong tháng trước xuống 52 trong tháng này, điều đó cho thấy hoạt động dịch vụ của Hoa Kỳ đang suy giảm.

Ý nghĩa của chỉ số PMI

Chỉ số PMI cho thấy xu hướng kinh tế trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Chỉ số này giúp xác định xem các điều kiện thị trường, dưới cái nhìn tổng quan của nhà lãnh đạo, về tình kinh tế trong nước và quốc tế, xem chúng đang mở rộng, thu hẹp hay không thay đổi. Vai trò to lớn của chỉ số này đến các quyết định kinh tế được thể hiện qua các ý sau:

Chỉ số PMI là thước đo quan trọng của nền kinh tế quốc gia

Chỉ số PMI đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe kinh tế của quốc gia, là một công cụ hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước và chính phủ xây dựng chính sách tiền tệ linh hoạt. Nó cũng giúp doanh nghiệp đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế, từ đó có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư và sản xuất một cách linh hoạt.

Chỉ số PMI là thước đo quan trọng của nền kinh tế quốc gia - WiChart

Chỉ số PMI tác động đến quyết định quản lý thu mua hàng hóa của công ty

Chỉ số PMI không chỉ ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của doanh nghiệp mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá tổng lượng hàng hóa và giá thành sản phẩm. Điều này giúp quản lý thu mua đưa ra quyết định về việc sản xuất hàng hóa dựa trên nhu cầu thị trường, đảm bảo sự linh hoạt và hiệu suất cao.

Đối với nhà quản lý thu mua, chỉ số PMI trở thành một công cụ quan trọng giúp họ theo dõi hàng tồn kho, xác định lượng hàng cần bổ sung, và điều chỉnh dựa trên sự đánh giá về tình hình thị trường. Nó giúp quản lý đảm bảo rằng đơn hàng được hoàn thiện đúng thời hạn và duy trì lượng sản phẩm dự trữ cần thiết cho hoạt động kinh doanh các tháng tiếp theo được liền mạch.

Chỉ số PMI tác động lên các đơn vị cung ứng

Chỉ số PMI cũng tác động đến các đơn vị cung ứng hàng hóa. Nhà cung ứng có thể sử dụng chỉ số này để dự đoán nhu cầu thị trường, điều chỉnh chiến lược giá và duy trì sự linh hoạt trong quá trình cung ứng. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và đáp ứng nhanh chóng đối với biến động của thị trường.

Tác động của PMI đối với nền kinh tế

Chỉ số PMI (Purchasing Managers' Index), cùng với dữ liệu tương ứng từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM), đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định của các nhà quản lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, đối với một doanh nghiệp sản xuất xe điện, quyết định về sản xuất thường phụ thuộc vào thông tin về số lượng đơn đặt hàng mới, sản xuất, giá cả, và cung ứng từ chỉ số PMI.

Tương quan giữa PMI và tăng trưởng kinh tế

Chỉ số PMI thường được coi là dự báo mạnh mẽ cho sự tăng trưởng kinh tế. Khi PMI vượt qua ngưỡng 50, điều này thường báo hiệu về sự phục hồi và mở rộng của nền kinh tế. Những thông tin này giúp nhà quản lý và các quyết định đầu tư có cái nhìn trước về hướng diễn biến kinh tế, từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Tác động của PMI lên thị trường chứng khoán

Chỉ số PMI có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Khi PMI tăng, doanh nghiệp thường có hiệu suất tốt hơn, dẫn đến sự tăng giá trong thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư thường sử dụng PMI như một dấu hiệu quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư, vì nó phản ánh xu hướng và triển vọng của nền kinh tế.

Tác động của PMI lên chính sách tiền tệ của Chính phủ

Chính sách tiền tệ thường phản ánh biến động của nền kinh tế, và PMI có vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách này. Khi PMI giảm, chính phủ có thể áp dụng các biện pháp khuyến khích tiêu dùng và đầu tư để kích thích nền kinh tế và đối phó với thách thức suy thoái.

Kết luận

Chỉ số PMI cũng có tác động đến nền kinh tế. Nó được sử dụng để đo lường sức khỏe của nền kinh tế trong ngành sản xuất và dịch vụ. Chỉ số này giúp xác định xem các điều kiện thị trường, dưới góc nhìn của các nhà quản lý nhìn thấy, đang mở rộng, thu hẹp hay không thay đổi. Nó được sử dụng để cung cấp thông tin về các điều kiện kinh doanh hiện tại và tương lai. Chỉ số PMI càng cao thì nền kinh tế càng phát triển và ngược lại. Chỉ số PMI càng thấp thì nền kinh tế càng suy thoái. Chính vì vậy, chỉ số PMI được xem là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế.

Truy cập WiChart ngay bây giờ và trở thành nhà đầu tư thông thái với dữ liệu tài chính tin cậy. Tìm hiểu thêm về khóa học Đọc hiểu và Phân tích dữ liệu vĩ mô tiền tệ từ WiGroup để hiểu rõ hơn về các chỉ số vĩ mô và tác động đến nền kinh tế nhé.